Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước

Thực hiện theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

1. Công khai dự toán

1.1 Hình thức công khai

Niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường.

Công bố trong Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức.

1.2 Thời điểm công khai

Dự toán 2015: Ngày công khai 26/01/2015, niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường và công bố trong Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức ngày 31/10/2015 (Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2015).

Dự toán bổ sung năm 2015: Ngày công khai 26/3/2015 niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường (Thông báo bổ sung công khai dự toán thu chi năm 2015).

Dự toán 2016: Ngày công khai 19/01/2016, niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường và công bố trong Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức ngày 15/10/2016 (Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2016).

Dự toán bổ sung năm 2016: Ngày công khai 05/5/2016, niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường (Thông báo bổ sung công khai dự toán thu chi năm 2016).

Dự toán bổ sung năm 2016: Ngày công khai 10/10/2016, niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường (Thông báo bổ sung công khai dự toán thu chi năm 2016).

Phân khai dự toán thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2015: Công khai tại họp Liên tịch mở rộng ngày 15/01/2015 (Biên bản họp do phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị lưu).

Phân khai dự toán thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2016: Công khai tại họp Liên tịch mở rộng ngày 04/01/2016 (Biên bản họp do phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị lưu).

1.3 Nội dung công khai

Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định (TSCĐ), công tác phí, tiếp khách...: Hàng năm trường tổ chức họp liên tịch mở rộng công khai việc phân khai dự toán thực nhiệm vụ thu, chi năm 2015, năm 2016  được giao cụ thể việc mua sắm trang thiết bị cho từng khoa, việc sửa chữa thường xuyên TSCĐ chi tiết theo từng nội dung cụ thể:

Năm

Mua sắm

trang thiết bị

Sữa chữa

thường xuyên TSCĐ

2015

200.000.000

270.200.000

2016

300.000.000

172.850.000

 

(Dự toán thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 2015, 2016)

Công khai số liệu dự toán năm 2015, 2016: Được thực hiện theo Biểu số 2

2. Công khai quyết toán

2.1 Hình thức công khai

Niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường.

Công bố trong Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức.

2.2 Thời điểm công khai

Quyết toán 2015: Ngày công khai 31/01/2016, niên yết trên bảng thông báo của nhà trường, công bố trong Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức ngày 15/10/2016 (Thông báo công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2015).

Công khai mua sắm tài sản công, sửa chữa, xây dựng cơ bản, tiếp khách năm 2015: Ngày công khai 31/12/2015 niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường.

Quyết toán 2016: Chưa thực hiện được vì chưa hết năm ngân sách.

2.3 Nội dung công khai

Trường có ban hành Hướng dẫn hồ sơ thanh toán số 234/TrTCKT-KT ngày 07/7/2015 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang về việc hướng dẫn hồ sơ thanh toán (phụ lục chứng từ thanh toán một số hoạt động chủ yếu) nhằm giúp các phòng, khoa và cá nhân thực hiện thống nhất, đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan.

Theo quy định của trường đến cuối năm dương lịch, phòng Kế toán – Tài chính lập biểu công khai các hoạt động sau:

- Năm 2015:

+ Công khai mua sắm tài sản công năm: 208.800.000đ (kèm theo báo cáo).

+ Công khai tiếp khách năm: 64.424.000đ (kèm theo báo cáo).

+ Công khai sửa chữa, xây dựng cơ bản: 93.113.760đ (kèm theo báo cáo).

+ Công khai số liệu quyết toán năm: được thực hiện theo Biểu số 3

- Năm 2016: Chưa thực hiện được vì chưa hết năm ngân sách.

3. Các quỹ từ nguồn ngân sách

Hàng năm sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động từ các nguồn thu của đơn vị và nguồn ngân sách cấp, số còn lại dùng để trích lập các nguồn quỹ sau:

- Chi thu nhập tăng thêm: 50%

- Quỹ khen thưởng: 3%

- Quỹ phúc lợi: 45%

- Quỹ phát triển sự nghiệp: 2%

Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính được quy định chi tiết trong Qut chế chi tiêu nội bộ hành năm của đơn vị, được thống nhất và công khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức thể hiện trong Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức hàng năm, được công khai trên văn phòng điện tử và niêm yết trên bàn thông báo của trường.

Văn bản mới Văn bản mới

 Lịch trực tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 và trực ngày Chủ nhật tháng 01-02-3/2017
 Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp
 Thông báo về thời gian họp lớp và nhập học đối với học sinh khóa 8,9,10 hệ TCCN năm học 2016 - 2017
 Kế hoạch đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017
 Sơ Kết công tác tháng 7 và Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2016